mandag den 12. marts 2012

Fire arter af hvaler set ved Gedser!


Pattedyr set i Gedser (*) med særlig fokus på Gedser Odde (**).

(Kort fortalt: Der er registret 27 arter af pattedyr ved Gedser odde. Hvor af fire arter hvaler! Men der det burde være forholdsvis enkelt at tilføje endnu seks arter. Deriblandt almindelig markmus og husmus!)

**Pindsvin (Erinaceus europaeus) – er ganske almindelig i hele DK inkl. Gedser området.

**Almindelig Spidsmus (Sorex araneus) – er ganske almindelig i hele DK og ikke ualmindelig på Falster.

**Dværgspidsmus (Sorex minutus) – var i Pattedyr atlas perioden ikke kendt fra Gedser. Men er nu indsamlet som dokumentation for Gedser. Er forholdsvis almindelig i Danmark. På Falster kendes kun få fund – men skyldes formentlig blot underindsamling.

Vandspidsmus (Neomys fodiens) – arten er spredt forekommende i DK og på Falster kun kendt fra den NV del og således endnu ikke fra Gedser. Men igen et eksempel på at arten formentlig er underindsamlet.

**Muldvarp (Talpa europea) – meget almindelig i hele DK også på Falster og i Gedser.

*Brandts flagermus (Myotis brandtii) – ganske få fund fra DK og i Gedser kendt fra byen.

Damflagermus (Myotis dasycneme) – har sin tætteste udredelse i øst og central Jylland samt NØ Lolland og NV Falster. Endnu ikke fundet i Gedser.

Vandflagermus (Myotis daubentoni) – arten har en ganske tæt bestand og er vidt udbredt i DK inklusiv på Falster. Endnu ikke kendt fra Gedser. Her kan du gøre en forskel ved at indsamle evt. døde dyr til enten GFU eller direkte til zoologisk Museum.

**Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) – formentlig den mest almindelig art i Gedser og på Odden. Ikke vidt udbredt i DK med tætteste bestande i NØ Sjælland og måske netop Lolland og Falster.

*Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) – ganske vidt udbredt på hele Lolland, Falster, samt Sjælland og Fyn – mere sparsomt i det østlige Jylland. Endnu ikke indsamlet/dokumenteret fra Odden.

**Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) – en art der findes i de sydlige egne af DK – således i Søndre Jylland og på Falster kun i Gedser inklusiv Odden.

**Brunflagermus (Nyctalus noctula) – var i Pattedyr atlas perioden ikke kendt fra Gedser. Men der foreligger mindst to observation af en trækkende/overflyvende brunflagermus fra Gedser Odde.

*Sydflagermus (Epesicus serotinus) – vidt udbredt i DK – men ikke nordlige Jylland og NØ Sjælland. Endnu ikke indsamlet/dokumenteret fra Odden.

Bredøret flagermus (Barbastella barbastellus) – i DK har denne art sin hovedudbredelse på Lolland og Falster. Endnu ikke kendt fra Gedser. Her kan du gøre en forskel ved at indsamle evt. døde dyr til enten GFU eller direkte til zoologisk Museum.

*Langøret flagermus (Plecotus auritus) – ganske spredt udbredelse i DK. Sjælden på
Falster men kendt fra Gedser by.

**Hare (Lepus europaeus) – var i Pattedyr atlas perioden ikke kendt fra Gedser, men der foreligger nu megen dokumentationsmateriale.

**Egern (Sciurus vulgaris) – ganske vidt udbredt i hele landet. Og kendt fra hele Gedser området.

**Rødmus (Clethrionomys glareolus) – vidt udbredt i DK. Og kendt fra hele Gedser området.

(Mosegris (Arvicola terrestris) – findes ikke på Falster, Lolland, Bornholm samt andre øer.)

Almindelig markmus (Microtus agretis) – arten er vidt udbredt i DK. Ikke kendt fra Gedser området. Her kan du gøre en forskel ved at indsamle evt. døde dyr til enten GFU eller direkte til zoologisk Museum.

Dværgmus (Micromys minutus) – spredt men almindelig forekommende i DK. Sjælden på Falster og er endnu ikke kendt fra Gedser området. Her kan du gøre en forskel ved at indsamle evt. døde dyr til enten GFU eller direkte til zoologisk Museum.

**Brandmus (Apodemus agrarius) – Lolland og Falsters stolthed! Findes kun her – et fund på Sjælland er formentlig et indslæbt individ.

**Halsbåndsmus (Apodemus flavicollis) – var i Pattedyr atlas perioden ikke kendt fra Gedser, men der foreligger nu megen dokumentationsmateriale.

Skovmus (Apodemus sylvaticus) – arten har en spredt men er almindelig forekommende i DK. Sjælden på Falster og er endnu ikke kendt fra Gedser området. Her kan du gøre en forskel ved at indsamle evt. døde dyr til enten GFU eller direkte til zoologisk Museum.

**Brun rotte (Rattus norvegius) – meget vidt udbredt over hele landet. Og kendt fra hele Gedser området.

Husrotte (Rattus rattus) – arten er på Falster kun kendt fra Nykøbing. Kunne tænkes at forekomme i Gedser ved Færgen grundet netop dennes kontakt til Tyskland.

Husmus (Mus muscullus) – spredt forekommende i hele landet – men endnu ikke dokumenteret fra Gedser området.
Arten kan opdels i to former en lys (M. m muscullus som burde være den der kan forekomme i Gedser) samt en mørk (M. m. domesticus, som kun forekommer i det sydlige Jylland).

Sumpbæver (Mycastor coypus) – et ældre fund fra Falster af denne eksotiske art.

**Ræv (Vulpus vulpus) – vidt udbredt i hele landet med store bestandssvingninger. I Gedser er den ganske usædvanlig gæst.

Vaskebjørn (Procyon lotor) – dette eksotisk dyr er ganske fåtallig i DK. På Falster foreligger der fund fra Nykøbing.

**Lækat (Mustela erminea) – var i Pattedyr atlas perioden ikke kendt fra Gedser, men der foreligger der observationer men endnu ikke dokumentationsmateriale. Her kan du gøre en forskel ved at indsamle evt. døde dyr til enten GFU eller direkte til zoologisk Museum.

**Brud (Mustela nivalis) – var i Pattedyr atlas perioden ikke kendt fra Gedser, men der foreligger der observationer men endnu ikke dokumentationsmateriale. Her kan du gøre en forskel ved at indsamle evt. døde dyr til enten GFU eller direkte til zoologisk Museum.

*Ilder (Mustela putorius) – i Danmark findes den i det meste af landet bortset fra Bornholm samt en række mindre øer. På Falster findes ilderen kun sporadisk og kun kendt fra Gedser by.

*Mink (Mustela vison) – endnu en eksotisk art. Fra Falster kun kendt i forbindelse med uslip fra minkfarme og anden privat dyrehold. Var i Pattedyr atlas perioden ikke Gedser området men der foreligger der observationer men endnu ikke dokumentationsmateriale.

**Husmår (Martens foina) – vidt men tyndt udbredt i hele landet. Og kendt fra hele Gedser området.


Skovmår (Martens martens) – arten er fra Falster kun kendt i forbindelse med de ’store’ skove men oftest uden dokumentationsmateriale. Derfor ikke kendt fra Gedser området.

Grævling (Mels meles) – vidt men tyndt udbredt i hele landet, men ikke kendt fra Gedser området.

Dådyr (Dama dama) – var før istiden naturligt forekommende i DK, nu er den her som resultat af ”prydvildt”. På Falster kun få forekomst og de flest (alle?) kun i forbindelse med udslip fra dyrehold.

**Rådyr (Capreolus capreolus) - var i Pattedyr atlas perioden ikke kendt fra Gedser, men der foreligger nu dokumentationsmateriale.


**Spætte sæl (Phoca vitulina) – ganske almindelig langs de fleste danske kyster. Ved Gedser er den meget almindelig.

 **Gråsæl (Halichoerus grypus) – mindre almindelig i DK. Men ikke ualmindelig ved Gedser.

 (**)Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris) – der foreligger et fund til havs straks syd for Gedser Odde.

**Langluffet grindehval (Globicehala melas) – der foreligger ved Gedser Odde!

**Marsvin (Phoecoena phocoena) – almindelig ved de fleste danske kyster – ved Gedser Odde kan der ses flokke på 10 eller mere.

**Finhval (Balaenoptera physalus) – et fund ved Gedser Odde.

Samt talrige:
**Kat (Felis silvestris catus)

**Hund (Canis lupus familiaris)
**Får (Ovis ariesi tamform)

Og hvis vi skal have alle pattedyr med så også:
**Menneske (Homo sapiens)Konklusion:Disse arter er kendt fra Gedser Odde:
01) Dværgspidsmus
02) Muldvarp
03) Troldflagermus
04) Pipistrelflagermus
05) Brunflagermus
06) Hare
07) Egern
08) Rødmus
09) Brandmus
10) Halsbåndsmus
11) Brun rotte
12) Ræv
13) Lækat
14) Brud
15) Husmår
16) Rådyr
17) Spætte sæl
18) Gråsæl
19) (Hvidnæse, straks syd for Odden)
20) Langluffet grindehval
21) Marsvin
22) Finhval

Samt talrige:
23) Kat
24) Hund
25) Får
26) Ko

Og hvis vi skal have alle pattedyr med:
27) MenneskeDisse arter er endnu ikke fundet på Gedser Odde - her kan du hjælpe:
Vandspidsmus
Bredøret Flagermus
Almindelig markmus
Dværgmus
Skovmus
Husmus

2 kommentarer:

jens friis-walsted sagde ...

jeg har haft fanget husmus på oden da det gamle hus lå der og har sammen med palle nygard en gang fundet en dværgmus som var spiddet på en torn af en tornskade.
Mvh. Jens Friis-Walsted

Hans Jensen sagde ...

Jeg har også problemer med husmår på loftet. Men jeg kan ikke finde ud af, hvad forskellen er på husmår og alm. mår. Er det samme dyr – og kan de begge betragtes som værende skadedyr, så man kan få iværæsat en bekæmpelse eller fordrivelse ?